person
轻风抚影 等级:?VIP
日期:1970-01-01
-2-
F1-03
分页器给纸辊提升电机故障

内 容

分页器给纸棍提升动作故障

F1

03

相关部分

PCU

 

 

分页器给纸辊提升电机故障

 

 

线束和连接器连接故障

 

 

原位传感器故障

 

 

分页器控制电路板故障

 

检查/ 修复

使用SIM3-3 检查给纸辊提升电

 

 

机动作

 

 

使用SIM3-2 检查原位传感器动作

 

 

替换给纸辊提升电机

 

 

检查连接器和线束的连接

 

 

替换原位传感器

 

 

替换分页器控制电路板

代码相关提问