person
轻风抚影 等级:?VIP
日期:1970-01-01
-2-
F1-21
分页器风扇故障

内 容

分页器风扇故障

F1

21

相关部分

PCU

 

 

电机锁定, 电机线束短路/ 开路

 

 

分页器控制电路板故障

 

 

线束/ 连接器连接故障

 

 

风扇电机锁定, 短路/ 开路

 

 

分页器风扇故障

 

 

分页器控制电路板故障

 

 

连接器/ 线束故障

 

检查/ 修复

使用SIM3-3 检查风扇动作

 

 

检查分页器风扇、如果异常需

 

 

替换

 

 

检查分页器控制电路板, 如果异

 

 

常需替换

 

 

检查连接器/ 线束, 如果异常需

 

 

替换

代码相关提问